Onderwijs

Techniekonderwijs op Zuid

Er speelt veel op het gebied van techniekonderwijs, zowel landelijk als regionaal. Op regionaal niveau is met partners uit het onderwijs en het bedrijfsleven een plan opgesteld met gezamenlijke activiteiten, om te kunnen voldoen aan de doelstelling om onder andere meer leerlingen in te laten stromen in het vmbo techniekonderwijs. Lees wat er gebeurt op Rotterdam-Zuid en bij het Zuiderpark College.

Onderwijs

Techniekonderwijs op Zuid

Er speelt veel op het gebied van techniekonderwijs, zowel landelijk als regionaal. Op regionaal niveau is met partners uit het onderwijs en het bedrijfsleven een plan opgesteld met gezamenlijke activiteiten, om te kunnen voldoen aan de doelstelling om onder andere meer leerlingen in te laten stromen in het vmbo techniekonderwijs. Lees wat er gebeurt op Rotterdam-Zuid en bij het Zuiderpark College.

Werken aan de uitstraling van techniek


“Ouders en kinderen denken dat ze vies worden van werken in de techniek, dat je vroeg op de dag moet beginnen en dat het fysiek heel erg zwaar is, maar er is zoveel meer te vinden in de wereld van techniek”, vertelt Cock van der Brugge, a.i. directeur scholengroep Montfort College en Zuiderpark College. Namens Zuiderpark College zit Van der Brugge in het samenwerkingsverband met vmbo-scholen met technische profielen op Zuid; Avicenna College, RVC de Hef, STC vmbo college en Wartburg-locatie de Swaef. Vorige maand hebben zij een plan bij het Ministerie ingediend voor een subsidie (zie samenvatting 'Sterk TechniekOnderwijs Rotterdam Zuid' hieronder). Minister Slob van OCW heeft vorig jaar een Kamerbrief ingediend Programma ter versterking van het beroepsonderwijs vmbo-mbo om €100 miljoen per jaar te gaan investeren in het behoud van vmbo-techniek door o.a. een impuls te geven aan de regionale samenwerking.


Het doel is om de instroom van vmbo-leerlingen in de techniek te vergroten, het verbeteren van de kwaliteit en aantrekkelijkheid van het voorbereidend beroepsonderwijs en het versterken en vergroten van de doorstroom naar mbo-techniek opleidingen. Uitgangspunt is dat de activiteiten worden uitgevoerd door ‘eigen mensen’ van alle partners (onderwijs en bedrijfsleven), zodat kennis in de organisaties wordt gebruikt en geborgd. Daarnaast wordt voortgebouwd op opgedane ervaring en netwerken zoals ‘Techniek in Bedrijf’ en ‘NPRZ’.

“Het eerste wat we gezamenlijk als vmbo-scholen op Zuid gaan doen, is basisschoolleerlingen informeren over wat er zoal te doen is in de techniek, door middel van demonstraties, workshops, filmpjes, lesmateriaal en onder andere technieklessen op Zuiderpark”, benadrukt Van der Brugge.

Sterk Techniek Zuiderpark


Zuiderpark College heeft gebaseerd op ‘Regioplan, Sterk TechniekOnderwijs Rotterdam Zuid’ een aansluitend plan opgesteld, met als doel dit doordacht en vanuit een gedragen visie en ambitie het techniekonderwijs op het Zuiderpark College te verbeteren d.m.v.:


 • Modernisering van het techniekonderwijs (inhoudelijk: nieuwe methoden en
  pedagogische en didactische aanpak)
 • Professionaliseren van docenten (bevoegdheden, scholing)
 • Verbeteren van leermiddelen, machinepark en lokalen
 • Versterken van de relatie met basisscholen om beeldvorming bij docenten, leerlingen en
  hun ouders te verbeteren
 • Verbeteren aansluiting onderbouw en bovenbouw
 • Versterken samenwerking met het bedrijfsleven
 • Een betere doorlopende leerlijn met het mbo

Doorstroom naar het mbo is ons uitgangspunt


Gunay Sahin, elektro-docent van Zuiderpark College, vraagt als eerste aan een nieuwe leerling: "Wat vind je leuk en belangrijk?".

“Het is doorslaggevend, dat je een goede keuze maakt. Ik wil leerlingen laten ervaren of techniek bij hen past. Wij zijn een gedegen school en we hebben al jaren een goede doorstroom naar (Albeda) RDM-Heijplaat. Iedere vrijdag lopen onze vierdejaars-leerlingen daar stage en ze weten meteen ‘hier ben ik op mijn plek’. Wij willen de samenwerking met andere partijen optimaal geregeld hebben. Want ons uitgangspunt is, doorstroom naar het mbo.

Gunay Sahin met twee leerlingen

Een oud-leerling is hier gestart als bbl-er en is uiteindelijk doorgestroomd naar het hbo en speelt ook op het hoogste niveau met het Nederlands cricketteam. Ja zulke bijzondere leerlingen blijven je bij.” zegt Sahin trots.


Techniek moeten ze ervaren


“Het is heel belangrijk om ouders en groep 8 leerkrachten te betrekken bij de keuze voor techniek van hun kind”, geeft Laurens Olijfveld aan, teamleider techniek van Zuiderpark College. “Toen ik in 2000 op Zuiderpark College begon, hadden we 300 techniek-leerlingen, nu zijn dat er nog geen 100. De populatie is de laatste jaren heel erg veranderd, de hoeveelheid aan keuzes, het techniekimago en de golfbewegingen in de economie zijn mede oorzaak van de lagere instroom.


Professionaliseren en versterken van personeel


Door de vernieuwing in het vmbo hebben we meer techniek uren ingeroosterd voor de onderbouw. In het brugjaar krijgen leerlingen oriëntatie op alle profielen om vervolgens in het tweede jaar, in het laatste semester een definitieve keuze te maken.

Er komt nu ook één vakgroep techniek, met onderbouw- en bovenbouwdocenten samen, dat was voorheen gescheiden. En we werken met onderbouw en bovenbouw duo’s, om te sparren en de werkwijze te verbeteren. Wij hebben drie PIE-docenten, ieder is bevoegd voor zijn eigen vakgebied, het is de bedoeling dat ook zij breed worden omgeschoold. En we onderzoeken de mogelijkheden naar nieuwe technieken zoals domotica en robotica.”


Kortom, alle partijen willen het beeld van techniek bij leerlingen, ouders en leerkrachten van het basisonderwijs op Rotterdam-Zuid verbeteren: de beroepen in de techniek, het werken in de techniek en het volgen van techniekonderwijs.